Siguranța Feroviară


S.C.SOFTRANS S.R.L. își propune să cucerească noi piețe, să ofere servicii de o calitate foarte bună, la prețuri competitive și să devină cea mai respectată și responsabilă societate privată de transport feroviar de călători pe calea ferată.

În conformitate cu prevederile legii nr.55/2006 modificata si completata prin Legea nr. 65 / 2011 și a directivelor UE privind siguranța feroviară, S.C.SOFTRANS S.R.L se angajează să asigure un transport sigur bazat pe principiiile europene de transport feroviar, reglementările naționale și convențiile internaționale.
Preocuparea noastră principală este ca prin personalul competent pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, prin mijloace și echipamente performante și printr-un sistem de management al siguranței feroviare.

Prin implementarea sistemului de management al siguranței feroviare, pe care-l considerăm sistem dominant, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează:

  • Să respecte cerințele de siguranță ale specificațiilor tehnice pentru interoperabilitate și ale normelor naționale de siguranță și să evalueze periodic conformarea cu cerințele legale aplicabile;
  • Să-și îmbunătățească continuu performanțele prin implementarea măsurilor specifice, ca urmare a evaluărilor periodice a eficienței sistemului de management al siguranței feroviare;
  • Să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management al siguranței feroviare în scopul satisfacerii clienților, al prevenirii accidentelor și incidentelor feroviare în procesul de transport;
  • Să asigure alocarea de resurse în vederea îndeplinirii sarcinilor și măsurilor stabilite în cadrul sistemului de management al siguranței feroviare și al sistemului de management integrat.

Obiectivele generale de siguranță feroviară ale S.C.SOFTRANS S.R.L vizează:

  • Conștientizarea întregului personal cu privire la promovarea unei atitudini pozitive față de siguranța feroviară;
  • Reducerea riscurilor de evenimente feroviare pentru menținearea nivelului de risc asumat la un prag minim acceptat;
  • Asigurarea transparenței față de toate părțile interesate: personal propriu, clienți, autorități și colectivități locale;
  • Minimizarea riscurilor ce decurg din activitatea agenților economici cu care S.C. SOFTRANS S.R.L. activează pe bază de contract.

Responsabilii de proces de la toate nivelurile vor monitoriza activitățile pentru a se indentifica eventualele sisteme de lucru ce pot genera evenimentele feroviare și vor lua măsuri de eliminare a acestora.

Siguranța feroviară constituie elementul de primă importanță pentru salariații de la toate nivelurile societății prin care se va asigura succesul și perfomanța activității feroviare.
Politica este pusă în aplicare prin Sistemul de Management al Siguranței Feroviare, stabilit, documentat, implementat, menținut și îmbunătățit continuu în conformitate cu cerințele Legii 55/2006 modificata si completata prin Legea nr. 65 / 2011 și este comunicată întregului personal al S.C. SOFTRANS S.R.L.
Cunoașterea și aplicarea politicii este o practică obligatorie pentru întreg personalul care lucrează la S.C. SOFTRANS S.R.L., fiecare angajat răspunzând de realizarea sarcinilor ce îi revin în siguranța feroviară;
În calitate de Director General mă angajez să asigur cadrul organizatoric și resursele necesare realizării politicii și obiectivelor de siguranță feroviară adoptate. Să analizez anual politica pentru adecvarea ei continuă la scopurile societății, pentru satisfacearea cerințelor și pentru îmbunătățirea continuă a eficacității.

Director General Ing. Mihai Nicolae